Miesten viikkoa vietettiin jälleen isänpäivään loppuvan viikon ajan, eli tänä vuonna 7.–13.11.2022. Erilaisia mieserityisiä ongelmia ja ilmiöitä nostetaan esille Miesten viikon aikana, ja tänä vuonna erityisteemana oli Miesten parissa tehtävä työ ja sen tulevaisuus. Miesten viikko -tapahtuman aloitti ja sitä järjestää Miessakit ry (miestenviikko.fi).

Pohjois-Karjalan Setan toimintaan kuuluu muun muassa oppilaitoksiin jalkautuminen. Oppilaitosten henkilökuntaa koulutetaan sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuteen liittyvissä teemoissa, ja oppilaitosten oppilaille järjestetään tietoiskuja sateenkaariteemoista. Pohjoiskarjalaisissa yläkouluissa on tullut vastaan erityisesti poikia koskeva, ikävä kyllä, aika tuttu ilmiö — nimittäin homottelu.

Yhdenvertaisuuslaissa kerrotaan oppilaitoksen velvollisuuksista yhdenvertaisuutta koskien muun muassa seuraavaa: ”Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava oppilaitoksen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.” Samassa laissa todetaan syrjinnästä seuraavaa: ” Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Homottelu on syrjivää käytöstä, ja siihen tulisi puuttua aina. Se on myös vallankäyttöä, se on tapa erottaa ihmisiä ”meihin” ja ”muihin”, tapa arvottaa heteronormista poikkeaminen alempiarvoiseksi. Väestöliiton blogin julkaisu Miksi homo on haukkumasana? kuvaa homottelua vallankäytön muotona seuravasti: ”Esimerkiksi kouluissa homottelulla voidaan nähdä olevan sekä seksuaalisuutta että sukupuolen ilmentämistä valvova ja kontrolloiva merkitys, opettajien homottelun kohdalla mukaan tulee myös tavoite kyseenalaistaa hänen auktoriteettinsa. Heteroseksuaalisuus nähdään edelleen vähemmistöseksuaalisuuksia validimpina ja arvokkaampana, jolloin elämän murrosvaiheissa, kuten yläkouluissa ja toisella asteella, voidaan kokea tarpeelliseksi ilmentää heteroseksuaalisuutta ulossulkevalla kielenkäytöllä.”

Homotteluun puuttuminen on konkreettinen keino auttaa sateenkaarinuoria, mukaan lukien poikia. Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn mukaan sateenkaarinuoret ovat lähes jokaisella mitattavalla osa-alueella huonommassa asemassa kuin nuoret keskimäärin. Homottelu vaikuttaa koulun yleiseen ilmapiiriin, ja koulun ilmapiirin on nähty vaikuttavan oppilaiden hyvinvointiin ja turvallisuuden kokemukseen (Sateenkaarinuorten hyvinvointituloksia Kouluterveyskyselyssä). Miesten viikko on mitä oivallisin aika muistaa, että syrjivä puhe satuttaa, toiseuttaa ja syrjäyttää myös poikia ja miehiä. Siksi meidän on puututtava syrjivään kieleen työpaikoilla, kaveriporukoissa, kouluissa ja kaduilla.

Matias Kangas
Kirjoittaja on yhdistyksessä työharjoittelijana.